BIP logo

Inwestycje UE - Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 21 545 441,72 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 21 002 311,85 zł

Wartość dofinansowania: 18 902 080,67 zł.

 

Działania przedmiotowego projektu, nakierowane są przede wszystkim na upłynnienie ruchu na drogach w obszarze aglomeracji krakowskiej i zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego, jako środka transportu przyjaznego środowisku oraz systemu parkingów Park & Ride.

Celami bezpośrednimi projektu są:

  1. Poprawa przepustowości sieci drogowej poprzez zastosowanie systemu informacji dla kierowców opartego na tablicach zmiennej treści, dzięki czemu kierowcy będą wybierać alternatywne drogi dojazdu, a co za tym idzie uzyska się efektywniejsze wykorzystanie sieci drogowej oraz elastyczny system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe, który zauważalnie zredukuje ruch związany z parkowaniem.
  2. Skrócenie czasu podróży.
  3. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych emitowanych przez transport do powietrza
  4. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Miasta
  5. Poprawa komfortu przejazdu środkami komunikacji miejskiej dzięki wdrożonej aplikacji informującej o bieżących utrudnieniach w sieci Komunikacji Miejskiej na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie system tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa, co pozwoli na dostarczanie poszerzonej informacji podróżującym, w tym dotyczącej czasu przejazdu na danych odcinkach, trasach alternatywnych oraz dostępności parkingów Park & Ride. Przeprowadzona zostanie integracja z istniejącym systemem monitoringu dróg celem automatyzacji pozyskiwania danych i szacowania informacji o czasie przejazdu.

Prace przewidziane w ramach projektu to:

– budowa kanalizacji światłowodowej (połączenie centralnego systemu z istniejącymi stacjami pogodowymi (zawierającymi tablice zmiennej treści) na głównych trasach wlotowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych w Mieście;

– dostawa nowych wyświetlaczy do tablic zmiennej treści, pozwalających na wyświetlenie większej ilości informacji;

– modernizacja istniejącego systemu tablic – wymiana niezbędnych elementów oraz wykonanie prac informatycznych w zakresie transmisji danych do tablic zmiennej treści;

– budowa systemu predykcji czasu przejazdu, w tym uzupełnienie ciągów komunikacyjnych
o punkty pomiarowe czasu przejazdu (za pomocą kamer monitoringu) oraz uzupełnienie danych
z zewnętrznych systemów;

– utworzenie tzw. hurtowni danych wraz z magazynem danych operacyjnych oraz implementacja interfejsów API do wymiany danych pomiędzy systemami stanowiącą podstawowy rdzeń systemu. Dodatkowo zakres danych udostępnianych z projektowanej hurtowni danych, ma umożliwiać wykorzystanie danych związanych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej, przez podmioty zewnętrzne dla już funkcjonujących aplikacji, w celu uzupełnienia o dodatkowe elementy.  Cały zakres danych będzie udostępniany nieodpłatnie na zasadach OPEN DATA. Analiza kosztów utrzymania aplikacji w stosunku do zawartych funkcjonalności nie wypada korzystnie dla aplikacji mobilnej.

Projekt „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wpłynie na rozwój transformacji cyfrowej Miasta Krakowa, a także jest zgodny
z założeniami smart city.