BIP logo

Inwestycje UE - Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wartość projektu zgodnie z aneksem nr POIS.04.02.00-00-0041/16-03 do umowy o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 357 419 204,05 PLN

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 211 085 835,91 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 179 422 960,52 PLN

Przedmiotem Projektu była rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich, infrastruktury i kolidującego uzbrojenia terenu.

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy:

1.             Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – etap I, na odcinku od km 331+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej).

2.             Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej  nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania  z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych
z sąsiedztwem kombinatu hutniczego).

W ramach Etapu I rozbudowano ul. Igołomską  na drogę  dwujezdniową z 3 pasami ruchu  na jezdni południowej i 2 pasami  ruchu na  jezdni  północnej wraz z przebudową ul. Brzeskiej i przebudową skrzyżowania ul. Igołomskiej i Brzeskiej oraz  przebudową skrzyżowań i dróg bocznych, budową chodników na całej długości oraz ścieżek rowerowych.

Etap II

Początek przebudowywanego odcinka ustalono w sąsiedztwie węzła DK79 z trasą S7, który zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową). Koniec odcinka jest w rejonie włą­czenia ulicy Wiewiórczej tj. na początku odcinka przejściowego pomiędzy etapem 1 i stanem istniejącym.

Zakres II etapu projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 79 – ulicy Igołomskiej obejmuje w szczególności:

– rozbudowę ulicy Igołomskiej (drogi krajowej nr 79) od km 339+359.37 do km 331+944,85,

–  rozbudowę skrzyżowań w ciągu ul. Igołomskiej

–  budowę chodników, wzdłuż ul. Igołomskiej

–  budowę ścieżek rowerowych, wzdłuż ul. Igołomskiej

–  przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, wzdłuż ul. Igołomskiej

–  przebudowę peronu tramwajowego wzdłuż ul. Igołomskiej

–  budowę punktu kontroli pojazdów ciężarowych wzdłuż ul. Igołomskiej i budowę zatoki serwisowej,

–  przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Igołomskiej

–  przebudowę pętli autobusowo-tramwajowej wzdłuż ul. Igołomskiej

–  przebudowę poboczy,

–  przebudowę i budowę  zjazdów publicznych,

–  przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych wzdłuż ul. Igołomskiej

–  przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych w granicach projektowanego pasa drogowego ul. Igołomskiej, wzdłuż dotychczasowych dróg dojazdowych.

W ramach zadanie wykonano również prace w zakresie przebudowy obiektów inżynierskich tj.: 3 rurociągów, 2 estakad, 3 wiaduktów,

Celem nadrzędnym zrealizowanej inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, zgodnie z Działaniem 4.2 POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizacje szeregu celów pośrednich, do których należą:

– Wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza Kraków;

–  Wzrost przepustowości ulicy Igołomskiej, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji na terenie obszarów przyległych do granic miasta;

–  Skrócenie czasu przejazdu;

–  Poprawa bezpieczeństwa ruchu;

–  Poprawa komfortu podróżowania;

–  Eliminacja utrudnień w ruchu;

–  Lepsze skomunikowanie obszarów przyległych do granic miasta;

Realizacja projektu ma korzystne skutki na wielu poziomach oddziaływania. Lepsze skomunikowanie obszarów usługowych i przemysłowych jest impulsem do dalszego rozwoju gospodarczego miasta, obszarów przyległych do granic miasta oraz całego regionu. Poprawa przepustowości i płynności ruchu wpływa na zmniejszenie natężenia ruchu i hałasu komunikacyjnego, co przekłada się na mniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców oraz środowiska.