BIP logo

Inwestycje UE - Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – zit.

 

Całkowita wartość projektu: 20 386 617,17 zł

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych:  19 364 565,23 zł

 

Wartość dofinansowania: 14 523 424,59 zł.

 

Projekt obejmuje rozbudowę ul. Myślenickiej na odcinku o długości ok. 2,375 km od na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak również promocję projektu. W wyniku realizacji projektu powstanie układ drogowy z jezdną o szer. 7,0m o obustronnymi chodnikami o szer. 2,0m.  Przebudowa drogi wprowadzi zatem podział w ruchu kołowym oraz pieszych i rowerzystów. W projekcie przewidziano rozwiązania wykraczające ponad rozwiązania wynikające z dyrektywy 2008/96: w projekcie przewidziano w 3 miejscach zatoki autobusowe, w tym jedną dłuższą zapewniającą zatrzymanie się autobusu o dł. 12 m przy bezpiecznej wymianie pasażerów. Wszystkie zatoki będą typu otwartego z obniżonym krawężnikiem typu peronowego. Wzdłuż przystanków Wnioskodawca wykona pasy medialne dla os. niepełnosprawnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu w projekcie planuje się korektę skrzyżowań, w celu zapewnienia ich czytelności, a dodatkowo uspokojenie ruchu Wnioskodawca uzyska poprzez zastosowanie środkowego brukowanego pasa o szerokości 1,0m, w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych przewidziano przerwę w pasie, na skrzyżowaniach planuje się powierzchnie wyniesione lub – w przypadku braku takiej możliwości – nawierzchnie odmienne kolorystycznie. W rejonie szkoły przewidziano na przejściu dla pieszych zastosowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej.

 

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi, co w efekcie wpłynie na skrócenie czasu przejazdu i

 

poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz w konsekwencji usprawnienie połączeń drogowych w regionie. jedną z najczęściej uczęszczanych dróg wylotowych od strony południowej Krakowa.

 

Realizacja projektu jest zgodna z założeniami celu 1 Wysoka konkurencyjność gospodarcza Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Obszaru Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjności gospodarczej obszaru Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przełoży się to również na stopień wzajemnych powiązań między gminami ZIT i większą efektywność funkcjonowania układu drogowego KrOF – ul. Myślenicka jest pierwszym z elementów ciągu drogowego łączącego węzeł sieci TEN-T z południowymi terenami Krakowa, Gminą Świątniki Górne i Mogilany.