BIP logo

Inwestycje UE - Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – zit.

Całkowita wartość projektu: 12 655 101,51 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 9 815 097,87 zł
Wartość dofinansowania: 5 185 316,19 zł.

Projekt zakłada rozbudowę ul. Krzyżańskiego na odcinku o długości ok. 883 m od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego (końca zakresu rozbudowy ul. Myślenickiej) do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich.

Podstawowym celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powiatowej powodująca skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz w konsekwencji usprawnienie połączeń drogowych w regionie. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę spójności komunikacyjnej wewnątrz Krakowa poprzez polepszenie jakości infrastruktury transportowej.

Ulica Krzyżańskiego stanowi alternatywę wjazdu do miasta Krakowa. Jako droga wlotowa obsługuje mieszkańców południowych gmin ościennych, głównie Świątnik Górnych i Mogilan. Stanowi powiązanie z siecią TEN- T.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym głównie poprzez poszerzenie drogi, budowę obustronnych chodników, umiejscowienie przejść wyniesionych, pasów rozgraniczających, zatok autobusowych, dodanie elementów uspokojenia ruchu oraz budowę oświetlenia.

Realizacja celu głównego przedsięwzięcia łączy się z dodatkowymi pozytywnymi oddziaływaniami, które wprost wynikają ze skutków zidentyfikowanego problemu kluczowego i stanowią cele pośrednie projektu:
− Zwiększenie mobilności mieszkańców i pozostałych podróżnych (zapewnienie im właściwych warunków w zakresie dostępności do infrastruktury drogowej oraz skrócenie czasu przejazdu rozbudowanym odcinkiem drogi),
−Tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w południowej części Krakowa,
−Ułatwienie transportu towarów,
−Poprawa atrakcyjności i dostępności turystycznej Swoszowic,
−Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej południowych obszarów Krakowa, −Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Krakowie-Swoszowicach.

Ułatwiony dostęp oraz wzrost atrakcyjności obszarów przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej, jak również terenów korzystnych do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, pozwoli na uzyskanie zrównoważonych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Krakowa. Dla przedsiębiorstw lokalnych funkcjonujących już na terenie dzielnicy Swoszowice, których bezpośrednio dotyczy projekt, jego realizacja oznacza zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, chociażby dzięki ułatwieniu transportu towarów. Potencjalny napływ inwestorów oraz turystów (zwłaszcza z uwagi na uzdrowiskowy charakter dzielnicy) sprzyjać będzie zachowaniu istniejących miejsc pracy i potencjalnemu powstawaniu nowych. Poprawie ulegnie również dostęp mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej zlokalizowanej w ośrodku centralnym w Krakowie.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do spełnienia Celu Strategicznego (Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej) Obszar 3 Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 – Infrastruktura dla Poprawy Dostępności Komunikacyjnej. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przejazdu i skrócenie czasu podróży na terenie regionu. Wygeneruje to również oszczędności w koszcie transportu samochodowego. Zdecydowane korzyści odniosą zwłaszcza branże: logistyczna, handlowa i usługowa, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki w regionie. Ponadto zwiększenie płynności przejazdu przez przebudowywaną ul. Krzyżańskiego przyczyni się do poprawy jakości komunikacji na terenie obszarów przyległych do granic miasta.

Należy podkreślić, że pozytywne zmiany odczują także kierowcy przejeżdżający tranzytem przez Kraków lub kierowcy gmin ościennych ponieważ ul. Krzyżańskiego jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg wylotowych od strony południowej Krakowa.