BIP logo

Inwestycje UE - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie

Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych
w Krakowie Nowej Hucie – Etap I


Projekt współfinansowany w ramach:


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”


Priorytet:


VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym


Działanie 6.2:


Rozwój sieci centrum obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.


Poddziałanie 6.2.2:


Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw”.


Całkowita wartość projektu:


236 615,10 PLN


Wartość dofinansowania:


163 514,50 PLN


Opis projektu:


Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania zmierzające do przygotowania dokumentacji i opracowań studyjno – koncepcyjnych, które umożliwiają wytyczenie odpowiednich kierunków, pozwalających na podjęcie właściwych decyzji w sprawie sposobu aktywizacji terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków. Zakres rzeczowy został osiągnięty poprzez realizację poniższych działań:


Działanie 1. Przygotowanie opracowania i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, ujęć wody pitnej i przeprowadzenie badań skażenia środowiska gruntowo – wodnego.


Działanie 2. Przygotowanie opracowania dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu, zawierającego m.in.: ocenę stanu istniejącej infrastruktury technicznej, szczegółową analizę kosztową uzbrojenia i inwentaryzację istniejących terenów wraz z wyceną nakładów, koniecznych do dozbrojenia i aktywizacji terenów oraz opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze zlikwidowaniem istniejących ujęć wody pitnej.


Działanie 3. Przygotowanie studium wykonalności, które zawiera raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT, określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne, wszelkie ograniczenia występujące na danym obszarze, informacje o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogram procesu inwestycyjnego oraz projekty działań doradczo – promocyjnych oraz analizę otoczenia społeczno – gospodarczego w celu określenia kluczowych cech terenu pod kątem określonego sektora.


Dzięki realizacji projektu, Gmina Miejska Kraków zyskała profesjonalnie przygotowane opracowanie studyjno-koncepcyjne, umożliwiające aktywizację od podstaw terenów będących własnością gminy, o łącznej powierzchni 18,3134 ha, położonych w Branicach – Nowej Hucie w Krakowie w bliskiej odległości od ul. Igołomskiej. Opracowana w ramach projektu szczegółowa dokumentacja, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia niezbędnych prac zmierzających do rewitalizacji i przekształcenia terenów poprzemysłowych.