BIP logo

Inwestycje UE - Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I

Projekt pod nazwą „Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury drogowej Schemat B: Drogi na prawach powiatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 kwietnia 2016 roku a uzyskane dofinansowanie to 3 000 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to ponad 9 mln zł.


Zakres rzeczowy projektu „ Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I” obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 2245 na odcinku od skrzyżowania z ul. Jerzmanowskiego do skrzyżowania z ul. Mała Góra o długości 1471,5 mb z obustronnymi chodnikami dla pieszych na całej długości przebudowy. W ramach budowy wykonano drogę o przekroju 1×2 z jezdnią o szerokości 6,0m z lokalnymi przewężeniami do 5.75m. Ruch pieszy prowadzony jest chodnikami. W ramach projektu przebudowano skrzyżowania:


•Ul. Bieżanowskiej z ul. Imielną


•Ul. Bieżanowskiej z ul. Laskową


•Ul. Bieżanowskiej z ul. Barbary


Przebudowie uległo także 5 przystanków autobusowych, na których zamontowano 4 wiaty przystankowe.


W zakres projektu wchodzą także:


•52 sztuki słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem


•Kanalizacja deszczowa


•Wpusty uliczne


•Progi zwalniające


•Oznakowanie pionowe i poziome.


W ramach projektu zastosowano szereg rozwiązań inżynierskich mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj.: oznakowane przejścia dla pieszych oraz pasy medialne dla osób niedowidzących i niewidzących.