BIP logo

Inwestycje UE - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie”

Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie”

współfinansowany w ramach:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:  469 813,61 zł
Wysokość dofinansowania ogółem:  399 341,56 zł

Projekt polega na doposażeniu przejść dla pieszych poprzez montaż sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu urządzeń BRD. Doposażane przejścia dla pieszych są zlokalizowane w najbliższym otoczeniu obiektów użyteczności publicznej w szczególności szkół.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na  82 przejściach dla pieszych poprzez ich doposażenie W wyniku zrealizowanych działań poprawie ulegnie widoczność przejść dla pieszych, zmniejszy się wypadkowość, wyeliminowane zostaną utrudnienia w ruchu.

 

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:
adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci .