BIP logo

Inwestycje UE - Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 – 2013

Działanie:
4.1. Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu

Całkowita wartość projektu:
25 020 902,23 PLN

Wartość dofinansowania:
18 987 308,00 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa układu komunikacyjnego, który obsługiwać będzie budowane Centrum Jana Pawła II (CJPII) w Krakowie. Inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej (ul. Św. Brata Alberta) od istniejącej ul. Herberta do małego ronda o dł. ok. 198 m, drogi dojazdowej (ul. Totus Tuus) o dł. ok. 224 m, małego ronda o średnicy 33 m (łączącego w/w nowe ulice), odcinka drogi o dł. ok. 700 m od wybudowanego ronda do wjazdu do CJPII wraz z budową nowego mostu przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m oraz włączeniu ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie). Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce, a także regionalnym i międzynarodowym ośrodkiem życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności Gminy Miejskiej Kraków poprzez polepszenie jakości lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dogodnego układu drogowego gwarantującego połączenie budowanego Centrum Jana Pawła II w Krakowie z miejskim układem ulic.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów pośrednich projektu, do których należą:

– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych poprzez sprawny przepływ pojazdów;

– zwiększenie przepustowości drogi;

– poprawa dostępności użytkowników drogi do sieci dróg lokalnych w bliskim sąsiedztwie Centrum Jana Pawła II;

– redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników emisji spalin, hałasu, drgań;

– poprawa dostępności do strefy aktywności turystyki sakralnej Centrum Jana Pawła II;

– poprawa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu Centrum Jana Pawła II;

– poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego.