BIP logo

Inwestycje UE - Elektroniczny system zarządzania dokumentacją w ZIKiT

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w ZIKiT Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz dostarczenie sprzętu do jego obsługi. Realizacja projektu umożliwi poprawę wydajności pracy, dzięki lepszemu dostępowi do informacji zarówno dla użytkowników systemu, czyli pracowników jednostki, jak i jej klientów zewnętrznych.

Jednym z elementów projektu jest także uruchomienie usługi dla klientów ZIKiT umożliwiającej bieżące sprawdzanie statusu złożonej sprawy przez wnioskodawcę.
Projekt współfinansowany w ramach:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 – 2013

Nazwa Osi Priorytetowej: 
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie: 
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Całkowita wartość projektu: 762 243,24 zł

Wartość dofinansowania: 464 782,46 zł

Okres realizacji projektu: od III kwartału 2013r. do IV kwartału 2014r

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w ZIKiT Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz dostarczenie sprzętu do jego
obsługi.

Projekt przewiduje się realizację 8 komponentów:
1.Elektroniczny system zarządzania dokumentacją
2.Moduł do skanowania korespondencji przychodzącej
3.Moduł do zarządzania budżetem oraz zamówieniami publicznymi
4.Współpraca z aplikacjami dziedzinowymi
5.Moduł do archiwizacji dokumentów
6.System do tworzenia workflow
7.Moduł do zewnętrznego udostępniania statusu sprawy
8.Wykorzystanie technologii mobilnej do realizacji zadań w terenie

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wpłynie na poprawę przejrzystości procedur i działań w ZIKiT. Umożliwi poprawę wydajności pracy, dzięki lepszemu dostępowi do informacji zarówno dla użytkowników systemu, czyli pracowników jednostki, jak i jej klientów zewnętrznych. Poprawi też nadzór nie tylko nad obiegiem dokumentacji, lecz także nad stanem obiektów infrastruktury drogowej. Zastosowanie rozwiązań w zakresie automatycznej weryfikacji obiektów infrastruktury drogowej usprawni przepływ informacji o tych obiektach, umożliwiając szybszą reakcję i podjęcie ewentualnych działań zaradczych. Jednym z elementów projektu jest także uruchomienie usługi dla klientów ZIKiT umożliwiającej bieżące sprawdzanie statusu złożonej sprawy przez wnioskodawcę. Korzystanie z tej usługi on-line będzie możliwe po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej.

Całkowite nakłady związane z realizacją projektu wynoszą 762 243,24 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią 619 709,95 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRR wyniosła 464 782,46 PLN, tj. 75% kosztów kwalifikowanych projektu.