BIP logo

Inwestycje UE - Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania związane z dozbrojeniem i wyposażeniem terenów będących obszarem realizacji ww. projektu, który zgodnie z przeznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla realizacji programów inwestycyjnych. Na terenach realizacji zlokalizowane są tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej i ośrodki akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ma na celu wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną niezbędną do przygotowania terenów i dostosowania ich do potrzeb przyszłych i obecnych inwestycji i inwestorów. Bezpośrednim celem projektu jest budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego znajdującego się na terenie strefy oraz budowa wodociągów i kanalizacji miejskiej.

 

Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach

 

Projekt współfinansowany w ramach:

 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Priorytet:

 

IV. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

 

Działanie:

 

4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

 

Całkowita wartość projektu:

 

13 526 697,91 PLN

 

Wartość dofinansowania:

 

8 464 855,55 PLN

 

Opis projektu:

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Partnera projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania związane z dozbrojeniem i wyposażeniem terenów  w infrastrukturę techniczną niezbędną do przygotowania terenów i dostosowania ich do potrzeb przyszłych i obecnych inwestycji.

 

Dzięki realizacji projektu zostanie utworzony obszar inwestycyjny o zintegrowanym systemie zarządczym, stanowiący dobry przykład
w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb waloryzacji infrastruktury terenów inwestycyjnych, a także umożliwiający współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi (UJ). Dozbrojenie terenów Stefy Aktywności Gospodarczej, obejmujące III Kampus UJ i obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przyczyni się do utworzenia i poprawy warunków dla funkcjonowania obiektów edukacyjnych, jak również dopodejmowania nowych działalności na dozbrojonych terenach. Dzięki realizacji projektu zostaną zaoferowane w pełni przygotowanetereny oraz korzystne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy.Celem długofalowym jest podniesienie atrakcyjności Gminy Miejskiej Kraków, jakojednego z elementów kompleksowej promocji gospodarczej regionu oraz do awansu Gminy Miejskiej Kraków
w rankingachatrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

 

O inwestycji:

 

Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 133 ha, w tym: