BIP logo

Inwestycje UE - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 15.02.2019 r. Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków

 

Całkowita wartość projektu: 11 618 975,92 zł

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 6 992 989,74zł

 

Wartość dofinansowania: 5 944 041,25 zł.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 28.06.2019 r.– 29.06.2021 r.

 

Projekt obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik w rejonie ul. Brzezińskiego.

 

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczy zaprojektowania, budowy oraz promocji zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego transport indywidualny z: autobusową komunikację miejska aglomeracyjną, transportem kolejowym oraz rowerowym. Na węzeł składać się będzie: pętla autobusowa, zespoły stojaków rowerowych, miejsca parkingowe oraz istniejąca stacja PKP.

 

Kluczowe elementy nowopowstałej infrastruktury to:

 

– miejsca postojowe wzdłuż ulicy Brzezińskiego oraz w obrębie pętli autobusowej 77 miejsca zwykłe, 6 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 2 miejsca z możliwością ładowanie pojazdów z napędem elektrycznym, 2 miejsca dla taxi,

 

– pętla autobusowa wyposażoną w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę zatoki, wiaty, automat do sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie, toaleta, poczekalnia, zaplecze dla kierowców, stacja do ładowania autobusów elektrycznych,

 

– zadaszone oświetlone zespoły stojaków rowerowych – 2 zespoły po 12 stojaków

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków wynikające ze zwiększenia podróżowania komunikacją zbiorową oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.

 

Przestrzenna i funkcjonalna integracja wielu podsystemów transportu.