BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Całkowita wartość projektu: 1 232 795,46 zł


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1 224 185,46 zł


Wartość dofinansowania: 1 040 557,62 zł.


Projekt zlokalizowany jest w południowej części Krakowa w dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki i zakłada przebudowę istniejącego chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Zakopiańskiej – od skrzyżowania ulic: Zakopiańskiej, Brożka i Wadowickiej do wysokości ul. Suchej (długość odcinka to ok. 0,6 km).


Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych form transportu niezmotoryzowanego na terenie Krakowa, poprzez rozbudowę systemu ścieżek rowerowych.


W szerszej skali realizacja projektu umożliwi uzyskanie pozytywnych rezultatów, takich jak:


• zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych,


• ograniczenie emisji CO2 z sektora transportowego,


• poprawa jakości środowiska naturalnego,


• poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,


• zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego,


• zwiększenie spójności układu transportowego na terenie Krakowa,


• integracja systemu transportu publicznego z komunikacją rowerową,


• efektywny system komunikacyjny Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zwiększający jego potencjał społeczno-gospodarczy.


• wzrost atrakcyjności oraz dostępności niskoemisyjnej infrastruktury rowerowej,


• wzrost poziomu zainteresowania potencjalnych turystów oraz mieszkańców Krakowa obszarami atrakcyjnymi turystycznie -wykorzystanie ścieżki do aktywnego spędzania

czasu,


• wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do różnych miejsc osobom nie posiadającym samochodu.