BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie

 

 

 

W dniu 15.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny tranport miejski, Poddzialania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 167 479,00.

Wartość dofinansowania: 1 758 589,60 zł.

Projekt zlokalizowany jest w pd.-zach. części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki i zakłada wybudowanie ok. 0,78 km ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych oraz wyznaczenie ok. 0,71 km ścieżki w ruchu ogólnym.

 

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.

 

Cele ogólne realizacji projektu obejmują:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej

Projekt bezpośrednio przyczyni się do realizacji działań zapisanych w Strategii ZiT poprzez podniesienie atrakcyjności infrastruktury ekologicznego transportu rowerowego, zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych na terenie Krakowa, umożliwienie bezpiecznego dotarcia rowerem do sieci autobusowej i tramwajowej oraz zwiększenie zakresu proekologicznych rozwiązań transportowych i stanowi jeden z kierunków interwencji prowadzących do powstania niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności.