BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny tranport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 1 263 442,90 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1 1111 829,76 zł

Wartość dofinansowania: 945 055,30 zł.
   
Projekt zlokalizowany w południowo-wschodniej części Krakowa w Dzielnicy XII. Swoim zakresem obejmuje budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika położonego w pasie drogowym ul. Wielickiej w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej oraz z płyt betonowch.

Łączna długość ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach projektu: 1,34 km.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku poprzez zwiększenie długości tras rowerowych, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury służącej transportowi rowerowemu. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu jakim jest brak ciągłości i zła jakość infrastruktury rowerowej w Krakowie.

Wybudowana ścieżka rowerowa jest fragmentem trasy VeloTatra i VeloPodgórze, przez co stanowi część zaplanowanej w ramach Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego sieci dróg rowerowych, obejmujących swym zasięgiem mieszkańców kilku Gmin tworzących Związek ZIT.