BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 8 362 951,99 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 8 362 951,99 zł

Wartość dofinansowania: 7 0994 974,33 zł.

 

Projekt obejmuje realizację ścieżki rowerowej po zachodniej stronie al. 29 Listopada, na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej oraz dodatkowo po wschodniej stronie
al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza o łącznej długości 1,37 km.

 

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i
mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.

Cele ogólne realizacji projektu obejmują:
• wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,
• zwiększenie komfortu podroży,
• poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,
• wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej.
W perspektywie długoterminowej realizacja projektu pozytywnie oddziaływać będzie na rozwój społeczno-gospodarczy całego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki
budowie kompleksowego systemu sieci ścieżek rowerowych możliwe będzie tworzenie wzajemnych powiązań funkcjonalnych Gmin KrOF i stanowić będzie zachętę dla
odbiorców do korzystania z infrastruktury rowerowej kosztem ruchu samochodowego. Wpłynie to na redukcję emisji substancji szkodliwych takich jak CO, HC, Nox, PM, CO2.
Rozwiązania techniczne przyjęte przy projektowaniu omawianych ścieżek pozwolą na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Szerokość projektowanych ścieżek pozwoli na
swobodne mijanie się użytkowników jadących w przeciwnych kierunkach. Dodatkowo zaplanowano wyraźne wydzielenia od ruchu pieszego. Zaprojektowano obniżone
krawężniki przy przejazdach. Ścieżki wyposażone zostaną w odpowiednie oznakowanie poziome, wykonane farbą fluorescencyjną zapewniającą widoczność w nocy oraz
posiadającą odpowiednią chropowatość eliminująca niebezpieczeństwo poślizgu. Ścieżki będą miały nawierzchnię asfaltową, co przełoży się na komfort podróżny.
Planowana do wybudowania ścieżka rowerowa będzie uzupełnieniem istniejących i planowanych do realizacji tras, które docelowo połączą dzielnice Grzegórzki, Stare Miasto i
Prądnik Czerwony, stanowiące istotny generator ruchu, do ścisłego centrum miasta Krakowa.