BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Typ projektu C: Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 124 080,63 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 1 720 557,00 PLN

Przyznane dofinansowanie: 1 182 194,69 PLN  
   

Cel projektu:
– wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,
– zwiększenie komfortu podróży,
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników
– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,
– wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej

Projekt obejmuje przebudowę chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie, na odcinku od ul. Wallenroda do ul. Jerzmanowskiego oraz na odcinku od ul. Telimeny do ul. Mała Góra.

Łączna długość wybudowanej ścieżki rowerowej w ramach projektu to ok. 1,6 km.

Zakres projektu płynnie powiązano ze stanem istniejącym, co przyczynia się do zwiększenia spójności sieci dróg rowerowych na terenie Krakowa i tym samym powoduje wzrost zainteresowania transportem rowerowym, jako alternatywnym środkiem transportu.

Rosnąca jakość infrastruktury rowerowej zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania, jak również wpływa pozytywnie na stan powietrza, poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego.