BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa

W dniu 12.02.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa”


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny tranport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Całkowita wartość projektu: 9 001 493,07 zł


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 7 542 277,37 zł


Wartość dofinansowania: 6 410 935,76 zł.


Projekt zlokalizowany jest w północnej części Krakowa w dzielnicach: IV Prądnik Biały,
V Krowodrza, VI Bronowice. W projekcie zakładane jest wybudowanie i wyznaczenie ok. 3 km ścieżek rowerowych.
Łączna długość ścieżki, wraz z istniejącymi odcinkami wyniesie ok. 5 km.


Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.