BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie

„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie”.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Całkowita wartość projektu: 5 563 303,60 zł


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 5 203 526,00 zł


Wartość dofinansowania: 4 422 997,10 zł.


Projekt zlokalizowany jest w północnej części Krakowa w dzielnicy III Prądnik Czerwony i zakłada wybudowanie ok. 2 km ścieżki rowerowej oraz 0,11 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców oraz (w celu uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją KST Mistrzejowice) tylko na fragmencie ul. Lublańskiej. W ramach projektu przewidziano również dostosowanie istniejącego przejścia w rejonie ul. Brogi – Rakowicka pod torami kolejowymi dla ruchu rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych.


Przyjęte rozwiązania projektowe pozwalają na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży. W konsekwencji realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia spójności sieci rowerowej na terenie Krakowa oraz poprawy jakości infrastruktury rowerowej. Zwiększenie liczby tras rowerowych oraz poprawa jakości usług w zakresie podróżowania rowerem m.in. poprzez nowe połączenia, podniesie komfort podróżowania oraz skróci czas podróży, przyczyni się również do poprawy stanu środowiska w otoczeniu projektu.