BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie

„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie”.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Całkowita wartość projektu: 5 759 472,95 zł


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 5 682 838,29 zł


Wartość dofinansowania: 4 225 758,54 zł.


Projekt zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Krakowa w dzielnicy XV Mistrzejowice. Obejmuje przebudowę chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ulic: Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie.


Całkowita długość planowanej trasy rowerowej wynosi ok. 4 km w skład której wchodzi: ścieżka rowerowa – ok. 3, 35 km i ciąg pieszo – rowerowy – ok. 0,65 km oraz infrastruktura towarzysząca.


Celem ogólnym projektu jest: poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), poprzez rozwój przyjaznej środowisku formy mobilności miejskiej. Dzięki budowie dróg rowerowych zwiększy się popularność rowerów jako środka transportu wśród mieszkańców miasta i regionu. W ten sposób mniej osób skorzysta z wysokoemisyjnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji rowerowej, dzięki czemu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza.


Jako cele szczegółowe projektu można wskazać:


– ochronę klimatu na terenie KrOF poprzez zwiększenie wykorzystania przyjaznej środowisku formy mobilności miejskiej,


– poprawę dostępności miejsc użyteczności publicznej i kluczowych miejsc w mieście Kraków przy wykorzystaniu transportu rowerowego (zwiększenie zasięgu obszaru


dostępnego dla rowerzystów),


– zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego w mieście Kraków,


– poprawę jakości życia mieszkańców,


– wzrost atrakcyjności turystycznej KrOF i poprawa jego wizerunku,


– stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i w szczególności dot. branży turystycznej i około-turystycznej,


– popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez wykorzystanie ekologicznego środka transportu (roweru).