BIP logo

Inwestycje UE - Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 21 747 095,71 zł

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 20 555 796,46 zł

 

Wartość dofinansowania: 17 472 426,99 zł.

 

Projekt zlokalizowany jest w centralnej części Krakowa w dzielnicy XIII Podgórze i zakłada wykonanie i wyznaczenie w sumie ok. 5,25 km ścieżek rowerowych.

 

Charakterystyka odcinków:

 

– od kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem do ul. Konopnickiej – w ruchu ogólnym w ul. Ludwinowskiej, Długosza, Krasickiego, Mitery (brak robót)

 

– ul. Konopnickiej – wydzielona ścieżka oraz chodnik

 

– dojazd do ronda Matecznego od strony ul. Mitery – ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa szer. 2,5 m.

 

– ul. Kamieńskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich – niezależne ciągi piesze i rowerowe szer. chodnika 2,5 m i ścieżki 2,0 m.

 

– przejazd przez ul. Czyżówka – wykonanie w ciągu chodnika i ścieżki na powierzchni wyniesionej.

 

– od łącznicy Powstańców Śląskich – Kamieńskiego do ul. Swoszowickiej – wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów nad jezdnią i torami kolej.

 

– od. ul. Swoszowickiej do ul. Puszkarskiej – ścieżka w formie kontrapasa o szer. 2,0 m oddzielonego od jezdni separatorem

 

– od skrzyż. z ul. Puszkarską do drogi dojazdowej do stacji LPG – ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0 m

 

– odc. drogi dojazdowej – ścieżka rowerowa w formie kontrapasa o szer. 1,5 m

 

– od drogi dojazdowej do skrzyżowania z ul. W. Sławka – wydzielone ciągi piesze i rower. o szer. 2,0 m

 

– od ul. W. Sławka do schodów terenowych – wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m

 

– od schodów do skrzyżowania z ul. Wolską – niezależny ciąg pieszy o szer. 2,0 m i rowerowy o szer. 2,0 – 2,5 m

 

– połączenie projekt. ścieżki z istniejącą w ciągu ul. Wielickiej – ciąg pieszo-rowerowy w ul. Malborskiej i Wielickiej

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku poprzez zwiększenie długości tras rowerowych, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury służącej transportowi rowerowemu. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu jakim jest brak ciągłości i zła jakość infrastruktury rowerowej w Krakowie.

 

Droga dla rowerów w ciągu ulic Konopnickiej i Kamieńskiego będzie również zbierać ruch lokalny z mniejszych osiedlowych uliczek, gdzie nie muszą być wyznaczane ścieżki. Ścieżka rowerowa budowana w ramach projektu po zrealizowaniu planowanego projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie” będzie tworzyć ciąg komunikacyjny rowerowy niemalże do skrzyżowania autostrady A4 i drogi krajowej 94, co umożliwi również dogodny przejazd do Wieliczki. W związku z powyższym realizacja inwestycji umożliwi na powiększenie grupy odbiorców projektu o mieszkańców Wieliczki, dzięki czemu uzyskany zostanie efekt metropolitalny poprzez włączenie do systemu tras rowerowych więcej niż jednej gminy ZIT.