BIP logo

Projekty HORIZON 2020 - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 5 606 733,60 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 4 590 053,06 zł

Wartość dofinansowania: 3 870 332,70 zł.

 

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 3 odcinkach:

1. od klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego – budowa około 493 m ciągu pieszo-rowerowego oraz około 35 metrów ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego

2. od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej – budowa około 1 895 m wydzielonej ścieżki rowerowej

3. wzdłuż DW 780 do granicy Krakowa – budowa łącznie około 538 m ciągu pieszo-rowerowego

 

Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wynosi około 2,926 km.

 

Ponadto projekt przewiduje wykonanie:

– budowę odwodnienia nowo powstałych ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych

– wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych

– zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku poprzez zwiększenie długości tras rowerowych, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury służącej transportowi rowerowemu. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu jakim jest brak ciągłości i zła jakość infrastruktury rowerowej w Krakowie.