BIP logo

Projekty HORIZON 2020 - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 17 464 374,60 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 15 140 188,90 zł

Wartość dofinansowania: 13 626 170,01 zł.

 

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 3 odcinkach:

1. od klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego – budowa około 499,19 m ciągu pieszo-rowerowego oraz około 35 metrów ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego

2. od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej – budowa około 1 676,89 m wydzielonej ścieżki rowerowej

3. od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa –  łącznie około  689,37 m ciągu pieszo-rowerowego

 

Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wynosi około 2,87 km.

 

Ponadto projekt przewiduje wykonanie:

– budowę odwodnienia nowo powstałych ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych

– wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych

– zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku poprzez zwiększenie długości tras rowerowych, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury służącej transportowi rowerowemu. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu jakim jest brak ciągłości i zła jakość infrastruktury rowerowej w Krakowie.