BIP logo

Inwestycje UE - Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 03.10.2017r.


Całkowita wartość projektu: 378 914 203,93 PLN


Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 216 735 206,67 PLN


Dofinansowanie ze środków UE: 151 233 429,65 PLN


Projekt swoim zakresem obejmuje:


– budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć trakcyjna, podstacje trakcyjne, sieci energetyczne itp.), przystankami tram. i zatokami autobusowymi


– przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki i parkingiem wielopoziomowym w systemie P&R


– budowę miejsc postojowych w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w rejonie pętli na Górce Narodowej


– budowę dwóch parkingów w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego


– budowę obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ul. Opolskiej, wiaduktu nad ul. Nad Sudołem, mostu na potoku Sudoł, kładki pieszej nad Trasą Wolbromską, mostu na rzece Białucha, mostu pełniącego funkcję przepustu na potoku Bibiczanka, wiaduktu kolejowego


– budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu: sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, technologicznych kanałów przełazowych, oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych nN, SN, WN


– budowę, rozbudowę i przebudowę układu drogowego w rejonie inwestycji


– wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych,


– rozbudowę i integracja Inteligentnego Systemu Transportowego (systemy monitoringu, sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, obszarowego sterowania ruchem).


Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego. Projekt jest zgodny z zakresem i celem Osi VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – cel szczegółowy: zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego.


Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?


Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:  naduzycia.POIS@mir.gov.pllub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.


Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej