BIP logo

Inwestycje UE - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski,
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Całkowita wartość projektu: 3 530 057,00 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 2 695 829,19 zł

Wartość dofinansowania: 1 359 776,24 zł.

 

Projekt zrealizowany jest w pd.-zach. części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki i obejmuje budowę drogi dla rowerów o łącznej długości ok. 879,50 m
wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego.

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.